Västerbotten Experience

Om Västerbotten Experience

Initiativet Västerbotten Experience (VX) jobbar med att lyfta fram företag som tillsammans arbetar för mer hållbara natur- och kulturupplevelser i Västerbotten.

Aktörer i Västerbotten arbetar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagarens, miljöns och lokalsamhällets behov.

Hur kan vi erbjuda våra gäster det allra bästa av Västerbotten?

Det var frågan som så småningom ledde fram till initiativet Västerbotten Experience.

Västerbotten Experience är en guide till mer hållbara natur- och kulturupplevelser. Företagen som erhållit VX-sigillet ska vara förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande.

Det blir lättare och mer intressant för våra gäster att ta del av det unika med Västerbotten.

GSTC- en metod för hållbarhet på riktigt

I Västerbotten finns en regional turismorganisation, Region Västerbotten Turism (RVT), med uppdrag att verka för hållbar utveckling inom besöksnäringen i länet. RVT har utvecklat en arbetsmetod, baserat på Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier, som varit framgångsrik i arbetet för en mer hållbar besöksnäring i Västerbotten. GSTC är ett globalt råd som initierades av FN, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism. Kriterierna är organiserade efter fyra huvudpelare; effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, främja kulturarvet och reducering av miljöpåverkan.

Västerbotten Experience

Metoden som RVT tagit fram går ut på att använda GSTC´s kriterier för hållbar turism som ett utvecklingsverktyg för företag och destinationer. Med hjälp av dessa görs en analys av aktörernas hållbarhetsarbete, förändringsbehov identifieras och en åtgärdsplan tas fram. Det handlar om att skapa ännu bättre upplevelser, att kunna visa det bästa Västerbotten har att erbjuda och skapa en stolthet för våra natur- och kulturupplevelser. Vi kallar det Västerbotten Experience (VX) och vi har tagit fram ett sigill som ska visa vägen till dessa upplevelser. Sigillet signalerar att företaget jobbar med hållbarhet som utvecklingsverktyg.

En Västerbotten Experience erbjuder gästen en västerbottnisk kultur- och naturupplevelse som till exempel boende, mat och/eller aktiviteter som karaktäriseras av hållbarhet. För att erhålla sigillet måste företaget ha genomgått en hållbarhetsanalys utifrån GSTC´s kriterier. Analyserna genomförs av Region Västerbotten Turism eller av någon av våra utbildade rådgivare. Analyserna resulterar i en rapport med åtgärdsförslag som följs upp vartannat år. Vi har även lagt till en del till kriterierna som handlar om upplevelsekvalitet för att säkerställa att det gästen upplever genomsyras av Västerbottens livsstil och gästvänlighet.

Västerbotten Experience bygger på en sann historia.

Ett VX-företag förbinder sig att arbeta för en mer hållbar besöksnäring bl.a genom att

  • Ha en policy för långsiktig hållbarhet anpassad till företagets förutsättningar.
  • Ha en skriftlig miljöplan som innehåller rimliga åtgärder för att hushålla med resurser, minska utsläpp och för att värna biologisk mångfald.
  • Vid köp av varor och tjänster prioritera lokala leverantörer, ekologiska- och rättvisemärkta produkter och råvaror.
  • Ha rutiner för hur man marknadsför och samarbetar med lokalbefolkningen för att motverka negativ påverkan på kulturarv, levande kultur och historiskt sårbara miljöer.
  • Värna om den biologiska mångfalden och känner till regler för naturskyddade områden och skydd för biologisk mångfald i sitt verksamhetsområde.
  • Använda lokala råvaror och matprodukter för att gynna matproducenter, jordbruk, rennäring, fiske mm.
  • Ta med i planering och i åtgärder hur mycket turism och vilken typ av turism som området tål. Ta hänsyn till områdets och lokalbefolkningens integritet och livskvalitet.
  • Erbjuda och informera om tillgänglighet för personer med särskilda behov då detta är relevant och rimligt.
  • Säkerställa att de inte bidrar till smittspridning i någon av de produkter man tillhandahåller genom hela vistelsen. Detta avser varje moment under transporter, aktiviteter, måltider och övernattning. Policy för smittskyddshantering finns och kommuniceras tydligt.
Västerbotten Experience Vattenstämpel

Västerbotten Experience

– bygger på en sann historia

Du vill ha den verkliga känslan av en plats.

Du vill uppleva den äkta kulturen och naturens frihet. Och du vill ha så mycket av detta som möjligt under en och samma resa.

Det är då du ska hålla utkik efter Västerbotten Experience. Det är ett kvalitetssigill för det genuina: från boende och mat till aktiviteter.

Din Västerbotten Experience bygger på hållbarhet. Och karaktäriseras alltid av Västerbottens livsstil
och gästvänlighet.

Den är med andra ord baserad på en sann historia.

Destinationer i Västerbotten

Vilda, vackra Västerbotten bjuder på varierande natur och en mängd upplevelser. För dig som vill veta mer, få aktuell information eller hjälp att planera din resa så rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra destinationer.

Scroll to Top